Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden, opgesteld door Kapitein van je eigen koers, wordt aan de volgende begrippen de volgende betekenis gegeven:

a. Samenwerkingspartner: de rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met Kapitein van je eigen koers.

b. Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Kapitein van je eigen koers een overeenkomst sluit ten behoeve van een workshop, online onderwijsprogramma of coaching traject.

c. Workshop: door Kapitein van je eigen koers verzorgde interactieve sessie, waarbij theorie- en praktijkonderwijs plaatsvindt.

d. Onderwijsprogramma: door Kapitein van je eigen koers verzorgde module, welke thuis is te volgen.

e. Coaching traject: door Kapitein van je eigen koers verzorgde begeleiding, waarbij persoonlijke groei, het vergoten van zelfredzaamheid en het analyseren en ontwikkelen van eigen expertise centraal staan.

f. Digitale leeromgeving: een online omgeving waar de klant kan inloggen om de onderwijsprogramma’s te volgen, waardoor afstandsleren mogelijk wordt gemaakt.

Artikel 2 Algemeen

 1. Kapitein van je eigen koers is een besloten vennootschap die gevestigd is in Leeuwarden. Kapitein van je eigen koers staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67524451.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgevers of klanten enerzijds en Kapitein van je eigen koers B.V. anderzijds.
 3. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen klant en Kapitein van je eigen koers bekendgemaakt aan de klant en maken deel uit van de algemene informatievoorziening van Kapitein van je eigen koers. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Kapitein van je eigen koers met de klant/samenwerkingspartner sluit.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor een workshop, programma of coaching traject, gaat de klant met Kapitein van je eigen koers een overeenkomst aan voor de duur van een het gekozen pakket, zoals aangegeven in het desbetreffende programma of op basis van de overeengekomen termijn. Tevens verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de klant, Kapitein van je eigen koers heeft bereikt en Kapitein van je eigen koers de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving via de digitale leeromgeving plaats.
 3. Bij inschrijving verbindt de klant zich aan Kapitein van je eigen koers voor de duur van een gehele workshop, het gehele onderwijsprogramma of coaching traject en verwacht Kapitein van je eigen koers van de klant dat deze met volle inzet aan het programma of traject deelneemt. Op deze wijze kan er voor een goede planning van mensen en middelen worden gezorgd. Daar staat tegenover dat Kapitein van je eigen koers goede ondersteuning door professionele budgetcoaches biedt. Kapitein van je eigen koers zal haar uiterste best doen om de klant de workshop, het programma of traject met goed gevolg te laten afronden.
 4. De klant heeft het recht om de overeenkomst, overeenkomstig de termijnen in artikel 6, te beëindigen.

Artikel 4 Prijs

 1. De kosten voor de workshops, onderwijsprogramma’s en coaching staan vermeld op de website: www.dekapitein.nl. Eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de informatie over de workshops, programma’s en trajecten, die tevens op de website staan vermeld.   
 2. De door Kapitein van je eigen koers genoemde bedragen op de website: www.dekapitein.nl zijn inclusief btw (btw tarief van 21 %).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 5 Betaling

 1. De kosten van de workshops, onderwijsprogramma’s en coaching trajecten dienen voorafgaand door de klant betaald te worden. Eerder kan de klant niet deelnemen aan de workshops, onderwijsprogramma’s en/of coaching trajecten.
 2. Bedrijven en instellingen die een samenwerkingscontract met Kapitein van je eigen koers hebben, kunnen hun klanten/medewerkers aanmelden voor een workshop, onderwijsprogramma of coaching traject van Kapitein van je eigen koers en zullen de kosten voor de deelname dragen.
 3. Klanten blijven ten alle tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Kapitein van je eigen koers voortkomen. Ook als de betaling wordt of is overgedragen aan een derde, zoals de gemeente of een werkgever.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. Indien de klant een particulier is, mag de klant de overeenkomst binnen zeven kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden. Dit is onder voorwaarde dat de deelnemer nog niet gestart is met het programma of het traject. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt ontbonden, is de deelnemer verplicht 100% van de kosten te betalen. Wel mag een deelnemer te allen tijde een vervanger aanmelden.
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van het verzoek tot ontbinding door Kapitein van je eigen koers, wordt de toegang tot de workshop, het onderwijsprogramma of coaching traject, alsmede de toegang tot de digitale leeromgeving, gesloten voor de klant. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, betaald Kapitein van je eigen koers het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 30 dagen nadat de overeenkomst is ontbonden.

Artikel 7 Gevolgen niet nakomen van verplichtingen

 1. Als de klant één of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Kapitein van je eigen koers gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de workshop, het onderwijsprogramma of het coaching traject te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de workshop, het onderwijsprogramma of het coaching traject, bedoeld in lid 18, zijn voor rekening en risico van de klant. De gevolgen hiervan zijn onder andere:

a. De toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd en de begeleiding door een budgetcoach wordt stopgezet.

b. De voortgang in de workshop, het onderwijsprogramma of coaching traject loopt vertraging op, wat tot gevolg kan hebben dat het programma of traject niet op tijd afgerond kan worden, aangezien deze enkel een bepaalde periode ter beschikking wordt gesteld aan de klant.

 1. Bij beëindiging van de workshop, het onderwijsprogramma of coaching traject, bedoeld in lid 18, geldt het volgende:

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Kapitein van je eigen koers geen verplichtingen meer richting de klant.

b. Als beëindiging van de workshop, het onderwijsprogramma of coaching traject, als bedoeld in lid 18, voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 10 van toepassing.

c. Een beëindigde workshop, onderwijsprogramma of coaching traject, kan niet worden hervat. Een klant die opnieuw een workshop, onderwijsprogramma of coaching traject wil volgen, zal zich opnieuw moeten inschrijven.

 1. Het niet tijdig inloggen in de digitale leeromgeving door de klant, betekent niet dat daarmee de overeenkomst  tussen de klant en Kapitein van je eigen koers is beëindigd.

Artikel 8 Serviceduur

 1. De serviceduur bedraagt standaard de looptijd van het programma of het coaching traject en eindigt standaard één week na afronding van het programma of het coaching traject.
 2. Het eventuele verkorten van de duur van het programma of het coaching traject heeft geen invloed op de serviceduur. Deze blijft gebaseerd op de oorspronkelijke duur van het programma of het coaching traject.
 3. Na het verstrijken van de serviceduur heeft Kapitein van je eigen koers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geen verplichtingen meer richting de klant.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 9 Activering van onderwijsprogramma’s en coaching trajecten

 1. De digitale leeromgeving met de gekochte onderwijsprogramma’s of coaching trajecten en de begeleiding door budgetcoaches, wordt beschikbaar gesteld nadat de klant zijn/haar account heeft geactiveerd.
 2. Bij de start van de serviceduur kan de klant een onderwijsprogramma activeren, door deze te openen. Nadat de klant deze succesvol heeft afgerond, kan de klant de overige onderwijsprogramma’s zelf activeren, door ze te openen in de digitale leeromgeving.
 3. Er kan maximaal één onderwijsprogramma gelijktijdig geactiveerd zijn.
 4. Ieder onderwijsprogramma staat na activatie zes weken voor de klant ter beschikking en zal binnen deze zes weken afgerond dienen te worden.

Artikel 10 Voortijdig beëindigen van het onderwijsprogramma of coaching traject

 1. Voor alle onderwijsprogramma’s van Kapitein van je eigen koers geldt dat de klant zich verbindt voor de gehele duur van het desbetreffende onderwijsprogramma.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Kapitein van je eigen koers geproduceerde workshops, onderwijsprogramma’s en coaching trajecten, blijven te allen tijde van Kapitein van je eigen koers.
 2. Gebruik van de programma’s, trajecten en toegang tot de digitale leeromgeving, anders dan voor het te volgen onderwijsprogramma, is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Kapitein van je eigen koers is beperkt tot maximaal het door de klant betaalde bedrag voor de workshops, onderwijsprogramma’s en coaching trajecten.
 2. Kapitein van je eigen koers behoudt zich het recht de klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of fraude plegen, kunnen toegang tot de workshops, onderwijsprogramma’s, coaching trajecten en de digitale leeromgeving worden ontnomen.
 3. Kapitein van je eigen koers is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel, via Kapitein van je eigen koers, bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het door Kapitein van je eigen koers, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de workshops, onderwijsprogramma’s en coaching trajecten, is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Kapitein van je eigen koers ontwikkeld en/of samengesteld. Kapitein van je eigen koers is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in de workshops, onderwijsprogramma’s en coaching trajecten, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de workshops, onderwijsprogramma’s, coaching trajecten en de digitale leeromgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van kapitein van je eigen koers.

Artikel 13 Privacy/Algemene verordening persoonsgegevens

 1. De door de klant verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in de administratie van Kapitein van je eigen koers. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van klanten en de betaling (via opdrachtgevers) te kunnen regelen.
 2. Kapitein van je eigen koers kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:

a. Aan personen die direct betrokken zijn bij klanten, zoals budgetcoaches, opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

 1. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Kapitein van je eigen koers houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Kapitein van je eigen koers en namens haar derden, gebruikt Google Analytics om bezoekgegevens bij te houden. Dit wordt gedaan om de inrichting van de website en digitale leeromgeving te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 14 Wijziging in de algemene voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Kapitein van je eigen koers worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Kapitein van je eigen koers.

Menu